Та энэхүү цахим зээлийн хүсэлтийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөж илгээнэ үү!

Persona

Та энэхүү цахим зээлийн хүсэлтийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөж илгээнэ үү!

Company

1. Зээлийн ажилтантай холбогдох эсвэл ирж уулзах
2. Зээлийн материал өгөх
3. Зээлийн материал судлах шийдвэр гаргах
4. Зээл олголт